Per poder entrar a la Cova Urbana, necessitem que ens facis arribar el(s) següent(s) formularis degudament cumplimentats i signats el dia de la visita com a molt tard, i que en cas de no ser Espeleòleg Federat, són els següents:

– Formulari de Compromís Per Visitants: En cas de que ser persona major d’edat. Descarrega el Formulari
– Formulari De Compromís Per Visitants Menors d’Edat: En cas d’entrada d’algun menor. Descarrega el Formulari

 

Si ets un Espeleòleg Federat, tens que tenir present i acceptar les normes i condicions: 

- Sol.licitar la visita amb mínim d’un mes d’antelació, tot indicant dates preferents mitjançant la Federació Catalana. Un cop rebuda la sol.licitud, es respondrà confirmant dades o suggerint d’altres.

- Cada espeleòleg federat, haurà d’exhibir el DNI a l’entrar al recinte de la Cova

- Les visites seran d’un màxim de 10 persones per cap de setmana.

- La visita a la Cova Urbana, exigeix l’us de neopré i calçat adient. Els visitants, han de ser auto-sufcients en tot el que es refereix al equip personal. (Casc, neopré i calçat). No es llogarà cap element i no es permetrà l’accés a la Cova a cap espeleòleg que no vagi degudament equipat.

- Cada grup haurá d’anar amb un responsable amb la titulació adecuada (CIATE, similar o superior).

- El guia de la SIET que entri amb el grup de visitants, només conduirà al grup per la Cova.  Tenint en compte que els visitants portaran un responsable només actuarà en cas de necessitat.

- Tret d’ocassions especials pactades, la visita a la Cova, s’haurà d’acabar cap a les tres de la tarda com a màxim (l’hora d’entrada son les deu del matí)

- Els visitants que portin audifons, ulleres o qualssevol protesi en general, són els unics responsables del seu deteriorament/perdua i de les seves conseqüencies.

- No s’admetrá la visita de cap persona no federada integrada en un grup de federats.

- La entrada a la Cova, es a la quarta planta d’un parking privat comunitari. Es per això que és imprescindible un comportament adeqüat per no molestar als propietaris. No es pot cridar, mullar gratuitament el terra,  tocar els cotxes, etc. etc.

- Tanmateix, cal que porteu bosses i/o  sacs TOTALMENT ESTANCS per tal de no mullar les escales i accessos del parking a la sortida.

- Per tal de compensar les despesses d’aigua, llum, i comunitat del parking, cada federat ha d’aportar 5- € per la visita